1. TOEPASSELIJKHEID

Op al onze aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden, adviezen en leveringen zijn onze onderstaande Algemene Leverings- en Verkoopsvoorwaarden van toepassing, alsmede de N.V.K.L. Leverings- en Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsbank te ’s-Gravenhage, tenzij wij ons uitdrukkelijk schriftelijk met enige afwijking akkoord verklaard hebben. Bij strijd tussen onze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden en genoemde N.V.K.L. voorwaarden hebben eerstgenoemde voorwaarden de voorrang. Eventuele Algemene Voorwaarden (in de ruimste zin des woords) van de afnemers gelden slechts voor zover deze niet afwijken van onze Algemene Leverings— en Verkoopvoorwaarden en de N.V.K.L. voorwaarden, dan wel door ons schriftelijk zijn geaccepteerd. Mondeling, telefonisch, telegrafisch of per telex doorgegeven afspraken of orders zijn voor ons eerst bindend na een schriftelijke bevestiging.

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

Onze offerten en bijlagen zijn geheel vrijblijvend. Het afgeven van een offerte verplicht ons niet tot het accepteren van de opdracht. Wij zijn eerst aan een bestelling gebonden nadat onze bevestiging onze afnemer heeft bereikt, onverminderd het bepaalde in de navolgende artikelen.

3. PRIJZEN

De prijzen gelden, indien niet anders overeengekomen, franco plaats van bestemming in Nederland, mits per auto bereikbaar over de verharde weg. Exclusief afladen. Overeengekomen prijzen zijn bindend. Bij omstandigheden van onze wil onafhankelijk als verhoging van rechten, accijnzen, officiële verhoging van importeurs/fabrikantenprijzen, wijziging in muntpariteit, verhogingen van lonen of sociale lasten e.dd, kunnen wij prijsverhoging toepassen. Zet— en drukfouten voorbehouden.

4. BETALING

Betalingen moeten geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting. Bij overschrijding van deze termijn zijn wij gerechtigd de wettelijke rente verhoogd met 4% in rekening te brengen. Indien blijkt dat de kredietwaardigheid van de koper om welke reden ook, in het geding komt (hetgeen reeds bij slechte informatie, staking van betaling e.d. het geval is) zullen wij het recht hebben de koopovereenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog niet nagekomen is, alsmede eventuele ander koopovereenkomsten met de afnemer, zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, te annuleren en het nog niet betaalde materiaal terug te vorderen, onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor elke schade die door een en ander voor ons mocht ontstaan. In die gevallen is elke vordering, welke wij ten laste van de koper hebben, direct opeisbaar. In alle gevallen waarin wij ter uitoefening van onze rechten ingevolge deze algemene voorwaarden juridische bijstand inroepen, zijn de kosten voor rekening van de afnemer.

5. EIGENDOM

Alle door ons geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven ons eigendom totdat de koper onze vorderingen (inclusief die tot betaling van eventuele rente of kosten) heeft voldaan. De koper is gerechtigd de goederen op normale wijze in zijn bedrijf te verkopen; hij is echter zonder onze schriftelijke toestemming niet gerechtigd tot verhuur, uitlening of verpanding, verstrekking in consignatie, of eigendomsoverdracht tot zekerheid.

6. LEVERTIJDEN

De overeengekomen levertijden gelden vanaf het ogenblik dat alle nodige gegevens en/of inlichtingen om tot levering te kunnen overgaan zijn verstrekt en wanneer aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden is voldaan. De door ons opgegeven levertijden worden steeds bepaald in overleg met onze fabrikanten. Van het aanhouden van de levertijden zijn wij bevrijd a. wanneer de koper niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden. b. wanneer de late levering te wijten is aan force-marjeure, waaronder mede begrepen werkstaking, uitsluiting, storingen en defecte werktuigen bij ons of bij onze leveranciers, brand, transportstoringen of transportschade, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, overheidsmaatregelen, alsmede mobilisatie, oorlogsdreiging (staat van) oorlog of staat van beleg. c. wanneer door onvoorziene omstandigheden buiten onze schuld in ons bedrijf een vertraging optreedt, wanneer vertraging bij onze leverancier is ingetreden, of wanneer de levering van de voor fabricage noodzakelijke grondstoffen tegen normale prijzen onmogelijk is. In al deze gevallen zijn wij gerechtigd tot de keuze om onze verplichtingen na het einde der storing alsnog na te komen, dan wel als volledig vervallen te beschouwen, zonder dat wij in enig geval tot schadevergoeding zijn gehouden. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. Zij gelden als volkomen zelfstandige leveringen en moeten ook als zodanig betaald worden. Aan onze plicht tot levering hebben wij voldaan, wanneer de gekochte goederen door ons ter verzending zijn gebracht. Overschrijding van levertijden door ons - om welke reden ook ontlast de afnemer niet van de verplichtingen uit de overeenkomst.

7. VERZENDING

Het risico van de goederen is sedert het verlaten van ons magazijn voor rekening van de afnemer. Alle goederen zijn echter door ons verzekerd tegen transportschade exclusief molest. Eventuele transportschade moet door koper direct aan ons gemeld worden, terwijl de koper verplicht is een aantekening op het beurtvaartadres te maken. Voldoet de koper niet aan deze verplichtingen, dan kan geen vergoeding plaatsvinden, zulks echter eerst na verrekening met onze vorderingen.

8. GARANTIE

Onze garantie geldt voor een termijn en een omvang, zoals vastgelegd in de garantiebepalingen van onze leveranciers. De garantie is uitgesloten: A. Bij schade door corrosie. B. Wanneer de koper de geleverde goederen niet zorgvuldig behandelt. C. Wanneer de opstelling en het in bedrijf nemen van de goederen niet zorgvuldig volgens onze aanwijzingen is geschied. D. Wanneer de oorzaak van de schade in buitengewone bedrijfsomstandigheden gelegen is die buiten onze schuld zijn ontstaan. E. Wanneer de koper een achterstand heeft in zijn contractuele verplichtingen tegenover ons. F. Garantie geldt alleen op materialen uitgezonderd reis—, auto-‚ en/of arbeidskosten.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Alle opdrachten en leveringen worden door ons naar beste weten en kunnen uitgevoerd, doch wij zullen nimmer aansprakelijk zijn, noch tegenover opdrachtgevers, noch tegenover kopers, voor welke schade dan ook aan goederen of personen of anderszins, gevolgschade daaronder begrepen, welke het gevolg is van toepassing van een onjuiste werkwijze of constructie, van de levering of toepassing van ondeugdelijke materialen, werktuigen of stoffen, van door personeel of door andere door ons in uitvoering van onze verbintenis gebruikte personen of ondernemingen opzettelijk of onopzettelijk begane fouten of verzuimen, of van welke ander oorzaak ook, behalve voor zover de schade kan worden toegeschreven aan opzettelijke of door grove schuld veroorzaakte fouten en/of verzuimen van de bestuurder van onze vennootschap. Onder gevolgschade dient met name begrepen te worden, de schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan in de vries- en koelcellen opgeslagen en bewaarde goederen alsmede de schade ontstaan door consumptie en/of enig andere wijze van toepassing en gebruik van voornoemde goederen. Iedere wederpartij, in opdracht van wie of in verband met wiens opdracht de in vorengaande zijn bedoelde werkzaamheden respectievelijke leveringen zijn verricht, vrijwaart ons hoofdelijk en voor het geheel van aanspraken van derden ter zake van schade, waarvoor als voren omschreven door ons aansprakelijkheid is uitgesloten.

10. RECLAMES

Deze moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan elk recht tot reclame is vervallen. Wordt een reclame als juist erkend, dan zijn wij gerechtigd opnieuw te leveren of de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, zonder dat de afnemer op enige schadeloosstelling aanspraak kan maken. Compensatie door onze afnemer ter zake van reclames is niet geoorloofd. Ondanks reclame is de afnemer tot stipte en volledige betaling gehouden.

11. RECHTSGEDING

Onze overeenkomst met onze wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke uit onze overeenkomst met onze wederpartij mochten voortspruiten of naar aanleiding daarvan mochten ontstaan, worden, behoudens hoger beroep of cassatie, berecht door de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij wij een andere, volgens de gewone regelen van procesrecht bevoegde rechter mochten adiëren.